EXTRAS DIN STATUTUL 

CASEI DE AJUTOR RECIPROC LONEA I.F.N.

Art. 1.  Casa de Ajutor Reciproc LONEA, Instituție Financiara Nebancara, denumită prescurtat C.A.R. LONEA, este persoană juridică de drept privat, asociaţie fără scop patrimonial, organizată pe baza liberului consimţământ al membrilor, în vederea sprijinirii şi întrajutorării financiare a membrilor sai.

Art. 2.1. Durata de funcţionare este pe termen nedeterminat.

Art.  3.1. Casa de ajutor  reciproc – instituţie financiară nebancară este persoană juridică de drept privat şi dobândeşte această calitate în momentul înregistrării, conform legii.

       3.2. Casa de ajutor reciproc-instituţie financiară nebancară poate avea în structura sa filiale, organizate ca subunităţi cu personalitate juridică şi/sau agenţii de lucru, organizate ca subunităţi fără personalitate juridică.

       3.3. Sediul central al Casei de Ajutor Reciproc Lonea este situat în Petrila, str. Republicii, 315/11, jud. Hunedoara.

      3.4. Casa de ajutor reciproc isi desfasoara activitatea si la Agentia din Petrila, str. Republicii, bl.55, ap. 30.

Art. 4.   Scopul casei de ajutor reciproc este sprijinirea, întrajutorarea financiară a membrilor săi.

Art.  5.1. Obiectul de activitate al casei de ajutor reciproc îl constituie atragerea de fonduri sociale, numai de la membrii săi, acordarea de împrumuturi cu dobândă care se reîntoarce la fondul social al acestora, după deducerea cheltuielilor de funcţionare şi constituirea fondurilor statutare.

         5.2. Activitatea casei de ajutor reciproc este non profit  şi are la bază următoarele obiective:

a. atragerea în rândul membrilor, pe baza liberului consimţământ, a unui număr cât mai mare de persoane;

b. întrajutorarea membrilor săi prin acordarea de împrumuturi;

c. protejarea fondurilor sociale ale membrilor împotriva inflaţiei;

d. asigurarea de servicii membrilor C.A.R.;

e. participarea tuturor membrilor la buna desfăşurare a activităţii şi la controlul utilizării fondurilor obşteşti, potrivit prevederilor statutului propriu şi a normelor financiare în vigoare;

f. asigurarea, în mod egal, a aceloraşi drepturi şi obligaţii pentru fiecare membru;

g. promovarea unor programe educaţionale privind împrumuturile şi alte servicii necesare membrilor;

h. acordarea de ajutoare cu caracter social umanitar membrilor.În cazul decesului unui membru, a soţului sau soţiei acestuia, precum şi a altui membru de familie aflat în întreţinerea legală a sa, acordarea unui ajutor de deces nerambursabil, urmaşilor acestuia, în cuantumul stabilit de conferinţa membrilor şi cuprins în regulamentul special aprobat în acest scop;

i. asigurarea încasării tuturor împrumuturilor şi a dobânzilor aferente în funcţie de condiţiile stabilite prin contractele de împrumut,utilizând toate căile statutare şi legale în acest scop;

j. sprijinirea membrilor prin acordarea altor ajutoare cu caracter social, în situaţii deosebite privind sănătatea ,educaţia şi familia. Acestea se vor acorda în baza unor regulamente aprobate de conferinţa membrilor.

Capitolul III – Membrii casei de ajutor reciproc

 Art. 13. Calitatea de membrii. Înscrierea membrilor.

  13.1. Membrii ai casei de ajutor reciproc pot fi salariaţi, foşti salariaţi sau alte persoane care obţin venituri de natură salarială, si asimilate salariilor, sau realizate în urma desfaşurării unor activităţi generatoare de valoare adaugată în domeniu valorificării produselor din fermele sau gospodăriile proprii sau al prestării diverselor servicii  fără deosebire de naţionalitate, sex, vârstă, convingeri politice sau religioase.

   13.2. Membrii ai C.A.R. pot fi persoane fizice cu vârsta minimă de 18 ani, cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art.13.1.

   13.3. Persoanelor fizice care doresc să devină membrii li se pune la dispoziţie statutul propriu, după care vor completa cererea de înscriere prin care se angajează să respecte în totalitate prevederile acestuia. Cererea se discută şi se aprobă de Consiliul Director în cursul lunii respective.

 13.4. Membrii care se pensionează pot activa pe timp nelimitat ca membri ai casei de ajutor  reciproc, bucurându-se de toate drepturile dobândite.

 13.5. Pensionarii care realizează venituri de natură salarială sau obtinute in urma desfasurarii unor activitati generatoare de valoare adaugata, pot deveni membrii ai C.A.R..

 13.6. Şomerii pot deveni membrii ai C.A.R. daca fac dovada realizarii de venituri asimilate celor prevazute la art.13.1., iar cei care au calitatea de membrii şi devin şomeri pot activa în continuare, bucurându-se de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de statut.

 13.7. Calitatea de membru se obţine după achitarea aportului iniţial şi constituirea fondului social în limitele stabilite de conferinta.

 13.8. Femeile, pe durata concediilor de maternitate şi a concediului pentru creşterea copiilor, iar bărbaţii pe durata unei eventuale suspendari a contractului de muncal, pot fi scutiţi, la cerere, de plata depunerilor la fondul social, fără pierderea calităţii de membru.

 13.9. Casa de ajutor reciproc nu poate fi organizată ca o entitate închisă cu un număr limitat de membrii.

 13.10. Casa de ajutor reciproc trebuie să ţină evidenţa membrilor într-un registru sau fişier care să cuprindă: numele şi prenumele, domiciliul, ocupaţia, locul de muncă, dacă este cazul, data înscrierii, data retragerii sau excluderii şi data operaţiunilor finale ca un fost membru. Pot fi incluse şi alte date care subliniază calitatea de membru.

13.11. Fiecare membru al casei de ajutor reciproc trebuie să aibă acces la datele personale menţionate în registrul/fişierul membrilor.

     Art. 14  Încetarea calităţii de membru . Retragerea, excluderea membrilor.

14.1. Fiecare membru se poate retrage din casa de ajutor reciproc printr-o cerere scrisă. Cererea trebuie analizată de consiliul director şi decizia acestuia va fi comunicată în termen de cel mult o lună de la data primirii.

Un membru al casei de ajutor reciproc nu poate solicita retragera decat dupa ce si-a achitat ratele imprumutului accesat, in conformitate cu graficul de restituire, compensarea imprumutului din fondul social nefiind acceptata  decât în cazuri exceptionale.

În cazul cererilor de retragere formulate de membrii care nu au un imprumut in derulare sau alte obligatii fata de CAR Lonea, retragerea va fi aprobata în prima şedinţă a Consiliului Director , iar fondul social i se restituie acestuia în baza unei programări, în termen de 12 luni de la formularea cererii.

14.2. Calitatea de membru încetează prin excludere în următoarele cazuri:

a. producerea de daune casei de ajutor reciproc sau încălcarea statutului;

b. nerespectarea hotărârilor conferintei;

c. nerestituirea datoriilor către casa de ajutor reciproc;

d. nedepunerea părţii sociale la fondul social propriu pe o perioadă stabilită de conferinţă sau Consiliul Director.

Hotărârea privind încetarea calităţii de membru se ia de Consiliul Director.

Capitolul IV. Drepturile şi obligaţiile membrilor

 

     Art. 15. Drepturile membrilor.

            15.1. Membrii casei de ajutor reciproc au următoarele drepturi:

a. să participe la conferintele la care a fost convocat în baza normei de reprezentare şi a criteriilor de stabilire a delegaţilor;

b. să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere; un membru nu poate fi ales decât în conducerea unei singure case de ajutor reciproc;

c. să primească împrumuturi, în cuantumul şi condiţiile aprobate de Consiliul Director, potrivit normelor interne de creditare;

d. să beneficieze de serviciile oferite de casa de ajutor reciproc şi de formele de asistenţă socială în condiţiile stabilite prin regulamentele specifice întocmite de Consiliul director şi aprobate de conferinţă;

e. să participe la repartizarea excedentului proporţional cu fondul social propriu pe perioada în care a avut calitatea de membru, Consiliul Director poate hotărî ca excedentul sa fie acordat membrilor in mod diferentiat, in functie de vechimea neintrerupta in C.A.R. si a altor criterii aprobate de Consiliul Director;

f. să primească consiliere financiară din partea C.A.R.;

g. să solicite, cu aprobarea Consiliului Director, reeşalonarea ratelor cu respectarea termenului contractual, dacă se află în situaţie temporară de şomaj şi îşi menţin calitatea de membri, să beneficieze in cazuri justificate de o perioada de gratie, in care achita numai dobanda asupra imprumutului;

h. să participe la analiza, dezbaterea şi soluţionarea problemelor casei de ajutor reciproc şi să facă propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii şi a statutului acesteia;

i. să se adreseze organelor de conducere ale Uniunii Teritoriale şi Uniunii Naţionale, în orice problemă ce priveşte situaţia lor personală sau activitatea C.A.R.;

j. să primească, la cererea scrisă, un extras cu situaţia sa financiară;

k. să cesioneze total sau parţial fondul său social altui membru. În caz de deces, toate drepturile titularilor se restituie moştenitorilor legali, la cererea acestora, după ce s-au reţinut datoriile către casă. În situaţia în care sumele împrumutate nu pot fi acoperite din depuneri, recuperarea diferenţei se va face de la moştenitori, conform legii;

l. să se transfere în cazuri justificate la o altă casă de ajutor reciproc cu recunoaşterea fondului social şi a vechimii în C.A.R..

           15.2. În cazul în care membrii constată că în desfăşurarea activităţii C.A.R., Consiliul Director sau unii dintre membrii acestuia nu respectă prevederile statutare, comit abuzuri sau lezează drepturile stabilite prin statut, pot solicita convocarea conferintei pentru a se stabili măsuri corespunzătoare. Convocarea se face dacă aceasta a fost solicitată de cel puţin o treime din numărul membrilor.  Dacă nu se dă curs cererii de către Consiliul Director, convocarea se va face de uniunea teritorială sau Uniunea Naţională, după caz,pe baza informaţiilor sau constatărilor certe, deţinute de acestea în scris ,după o temeinică verificare.

           15.3. În cazul decesului membrului C.A.R., moştenitorii legali pot primi un ajutor de deces nerambursabil, în condiţiile stabilite de consiliul director, tinandu-se cont de vechimea ca membru CAR al defunctului si a prevederilor regulamentului special intocmit in acest scop.

     Art. 16.  Obligaţiile membrilor.

           16.1. Membrii au următoarele obligaţii:

a. să studieze, prevederile statutului C.A.R., să achite contravaloarea aportului iniţial şi să constituie fondul social minim;

b. să respecte prevederile statutului casei de ajutor reciproc, normele interne de creditare, regulamentul de organizare şi functionare, hotărârile conferintei si decizile Consiliului Director;

c. să participe la buna desfăşurare a activităţii casei de ajutor reciproc, la elaborarea şi înfăptuirea hotărârilor conferinţei;

d. să apere integritatea fondurilor şi să contribuie la dezvoltarea lor;

e. să depună la fondul social iniţial lunar sau opţional, o sumă în limita hotărâtă de conferinţă;

f. să achite ratele, dobânda si comisioanele la împrumutul contractat în condiţiile stabilite;

g. să achite lunar contribuția pentru constituirea fondului de deces si a altor fonduri stabilite de conferință.

                                              Capitolul V – Organele de conducere,  îndrumare şi control

 

     Art. 17 Organele de conducere şi de control ale casei de ajutor reciproc sunt:

a. Conferinta membrilor;

b. Consiliul Director;

c. Comisia de cenzori.

  Capitolul VII – Tipurile de împrumuturi 

acordarea şi recuperarea împrumuturilor 

     Art. 51. Tipurile de împrumuturi.

              51.1.  Imprumuturile se acorda cu aprobarea Consiliului Director/comitetului de imprumuturi sau a salariatului imputernicit de acestea. Pot fi acordate urmatoarele tipuri de imprumuturi:

a. imprumuturi tradiționale –care sunt evidenţiate în Normele Interne de Creditare;

b. imprumuturi de urgenţă ;

c. imprumuturi pe termen scurt;

d. imprumuturi pe termen mediu si lung;

e. imprumuturi de completare(suplimentare);

f. imprumuturi de capitalizare,de refinanţare ,de reeşalonare;

g. împrumuturi promoţionale şi alte imprumuturi specifice unor situatii speciale.