Drepturile și obligațiile membrilor C.A.R.

 

Drepturile membrilor C.A.R. LONEA

 1. să participe la conferințele la care a fost convocat în baza normei de reprezentare şi a criteriilor de stabilire a delegaţilor;
 2. să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere; un membru nu poate fi ales decât în conducerea unei singure case de ajutor reciproc;
 3. să primească împrumuturi, în cuantumul şi condiţiile aprobate de Consiliul Director, potrivit normelor interne de creditare;
 4. să beneficieze de serviciile oferite de casa de ajutor reciproc şi de formele de asistenţă socială în condiţiile stabilite prin regulamentele specifice întocmite de Consiliul director şi aprobate de conferinţă;
 5. să participe la repartizarea excedentului proporţional cu fondul social propriu pe perioada în care a avut calitatea de membru, Consiliul Director poate hotărî ca excedentul sa fie acordat membrilor in mod diferentiat, in functie de vechimea neintrerupta in C.A.R. și a altor criterii aprobate de Consiliul Director;
 6. să primească consiliere financiară din partea C.A.R.;
 7. să solicite, cu aprobarea Consiliului Director, reeşalonarea ratelor cu respectarea termenului contractual, dacă se află în situaţie temporară de şomaj şi îşi menţin calitatea de membrii, să beneficieze ăn cazuri justificate de o perioada de grație, în care achită numai dobânda asupra împrumutului;
 8. să participe la analiza, dezbaterea şi soluţionarea problemelor casei de ajutor reciproc şi să facă propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii şi a statutului acesteia;
 9. să se adreseze organelor de conducere ale Uniunii Teritoriale şi Uniunii Naţionale, în orice problemă ce priveşte situaţia lor personală sau activitatea C.A.R.;
 10. să primească, la cererea scrisă, un extras cu situaţia sa financiară;
 11. să cesioneze total sau parţial fondul său social altui membru. În caz de deces, toate drepturile titularilor se restituie moştenitorilor legali, la cererea acestora, după ce s-au reţinut datoriile către casă. În situaţia în care sumele împrumutate nu pot fi acoperite din depuneri, recuperarea diferenţei se va face de la moştenitori, conform legii;
 12. să se transfere în cazuri justificate la o altă casă de ajutor reciproc cu recunoaşterea fondului social şi a vechimii în C.A.R..

Obligațiile membrilor C.A.R. LONEA:

 1. să studieze, prevederile statutului C.A.R., să achite contravaloarea aportului iniţial şi să constituie fondul social minim;
 2. să respecte prevederile statutului casei de ajutor reciproc, normele interne de creditare, regulamentul de organizare şi functionare, hotărârile conferintei si decizile Consiliului Director;
 3. să participe la buna desfăşurare a activităţii casei de ajutor reciproc, la elaborarea şi înfăptuirea hotărârilor conferinţei;
 4. să apere integritatea fondurilor şi să contribuie la dezvoltarea lor;
 5. să depună la fondul social iniţial lunar sau opţional, o sumă în limita hotarata de conferinţa;
 6. să achite ratele, dobânda si comisioanele la împrumutul contractat în condiţiile stabilite;
 7. sa achite lunar contributia pentru constituirea fondului de deces si a altor fonduri stabilite de conferinta.